Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Många webbplatser erbjuder innehåll på fler än ett språk. Att utveckla och underhålla flerspråkiga webbplatser kan vara svårare än många tror. För redaktörer innebär flerspråkighet en utmaning eftersom innehåll som skapas eller uppdateras ofta innebär att andra redaktörer, med andra språkkunskaper, behöver engageras. Det kan vara svårt att överblicka vilka dokument som finns översatta. För utvecklare och administratörer kan flerspråkiga webbplatser innebära ett problem eftersom programkod som ändras eller funktioner som läggs till måste dupliceras till alla språk.

För att underlätta för redaktörer och administratörer har Content Studio försetts med MLC – Multi Language Clusters. MLC är speciellt framtaget för att "kapsla" samman språkversioner till en enhet. Inkapslingen gör att det är enkelt för redaktörer att se om ett dokument finns översatt eller ej, samt gör det enklare för översättare att hitta originaldokumentet och övriga språkversioner.

När en webbplats byggts upp med MLC kommer Content Studio att känna till vilka dokument som finns översatta, till vilka språk, samt vilka språkversioner som ännu inte översatts.

Om en språkversion av ett dokument inte existerar kommer MLC att automatiskt visa dokumentet men på huvudspråket, dvs. det primära språk som används av huvudredaktörer. Om exempelvis en nyhet på engelska inte hunnit översättas till svenska, kommer den engelska nyheten att kunna visas upp istället.
MLC försöker automatiskt att anpassa innehållet till samma språk som besökaren använder i sin webbläsare.

MLC och Content Studio stödjer alla varianter av encoding och teckenuppsättningar. Internt använder Content Studio alltid UTF-8 vilket innebär att i stort sett alla språk kan hanteras korrekt.

MLC behöver inte användas för en hel webbplats utan kan begränsas till de delar som ska finnas översatta. Det vanligaste scenariot är att EPT-dokument används redaktionellt innehåll och således är kombinationen MLC och EPT väldigt vanligt förekommande. Men MLC kan även användas för andra informationstyper.
Content Studio tillhandahåller ett antal MLC-medvetna AS-komponenter som kan underlätta för utvecklare att skapa funktionalitet som stödjer flerspråkighet. Ett exempel är komponenten Insert document by MLC language som automatiskt infogar den språkversion av ett dokument som motsvarar språket på den sida som komponenten infogats i.

När är MLC användbart?

Det är fullt möjligt att bygga flerspråkiga webbplatser utan att använda MLC. Beroende på önskad funktionalitet avs. flerspråkighet kan MLC vara ett alternativ, eller inte. Det MLC tillför är ett enkelt sätt för redaktörer att hålla samman och överblicka olika språkversioner av ett dokument. Detta kan dock även åstadkommas genom exempelvis EPT-filtreringar och användning av anpassade vyer. Beslutet att använda MLC eller ej måste anpassas beroende på de krav som ställs på webbplatsen och det redaktionella gränssnittet.

MLC kan med fördelar användas i kombination med de .NET komponenter och tekniker som finns för lokalisering av etiketter (Labels) mm.
Alla webbplatser bör ha en omsorgsfullt planerad informationsstruktur – detta gäller naturligtvis även flerspråkiga webbplatser.

Att upprätta MLC

Ett MLC i drift består av ett antal sammankopplade dokument. Dokumenten knyts samman genom att de ingår i ett MLC. Ett av dokumenten utgör den primära språkversionen (Master), och de andra språkversionerna utgör översättningar.

MLC aktiveras på kategorinivå; en kategori utgör primär språkversion i MLC (Master) och de kategorier som ska innehålla översättningar ansluts till samma MLC. Den språkversion som används i den primära kategorin (Master) kommer att betraktas som standardspråk.

När du upprättar ett MLC börjar du med att skapa de kategorier som kommer att innehålla dokumenten. Kategorierna måste vara av samma typ, exempelvis EPT. Det rekommenderas att dokumenten skapas i en informationsstruktur som är väl genomtänkt. Hur strukturen bör se ut beror på många faktorer, bland annat behörigheter och hur organisationen är strukturerad.

Kategorierna kan namnges fritt med det rekommenderas att de tilldelas namn som korresponderar till innehållet, exempelvis Nyheter och News.
En tänkbar informationsstruktur för Nyheter och News kan vara följande:
Sve/Nyheter
Eng/News
…där Sve och Eng är enheter i Content Studio.

Om dokumenten som hanteras i MLC är av informationstypen EPT-dokument måste de dela samma schema, dvs. redigeringsformulären måste ha samma fältnamn definierade. Redigeringsformulären kan delas mellan olika språkversioner, eller vara gemensamma. Om redigeringsformulären delas kan du använda olika former av översättningstekniker för att göra formuläret språkanpassat.

När informationsstrukturen upprättats ska den primära MLC-kategorin skapas. Kategorin kommer att innehålla de dokument som ska översättas, och kallas MLC master. Att skapa en primär MLC-kategori sker via kategoriinställningarna och fliken MLC:


Upprättande av MLC-masterkategori

Genom att välja Skapa MLC upprättas ett nytt MLC. När en ny MLC-masterkategori skapas visas en dialogruta där önskat språk för masterkategorin anges:

Val av språk för MLC-masterkategori

När MLC-masterkategorin upprättats kommer kategorin att vara förberedd för MLC:

Upprättad MLC för språket Swedish


De kategorier som ska ingå i MLC, dvs. de språkversioner som ska upprättas, kopplas på liknande sätt. Istället för att ett nytt MLC skapas, konfigureras kategorierna att ingå i ett existerande MLC genom valet Gör till medlem. Den dialog som visas presenterar de MLC som upprättats för webbplatsen, dvs. de MLC-masterkategorier som finns:

Välj det MLC som kategorin ska ingå i och klicka OK.

Dokument som ingår i MLC

Dokument som ingår i ett MLC blir "medvetna" om varandra vilket innebär att redaktörer enklare kan hitta olika språkversioner av samma dokument. I egenskapsdialogen för kategorier och fliken MLC framgår hur MLC konfigurerats, och vilka språkversioner som ingår:Exempel på upprättad MLC
För att arbeta med dokument som ingår i MLC utgår redaktörer från det primära språket (Master). När dokument skapas i masterkategorin är det enkelt att översätta dessa genom den MLC-funktion som finns inbyggd i webbitorn.


MLC i webbitorn

För redaktörer erbjuder MLC en funktion för att i webbitorn enkelt kunna växla mellan olika språkversioner av ett dokument. I en rullgardinsmeny i det övre högra hörnet visas information om MLC-masterkategori (längst upp), och de anslutna språkversionerna. Alternativ i grå text innebär att det saknas en översättning (inget kopplat dokument finns upprättat) och alternativ i svart text innebär att det finns en översättning.

Genom att välja ett alternativ i grå text kommer Content Studio att upprätta en översättning. Redaktören kommer i detta läge få en fråga om innehållet i den primära kategorin ska kopieras in i den översatta versionen, eller om redaktören vill utgå från ett tomt dokument.
Redaktören kan alltid välja att växla mellan olika språkversioner.


MLC gör det enklare för redaktörer att växla mellan olika språkversioner av ett dokument.

Labels
  • None