Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Sökning är en av de vanligaste funktionerna på en webbplats eller ett intranät baserat på Content Studio. Content Studio använder SQL server för lagring av dokument och filer vilket innebär att det finns flera sätt att söka information.

Sökning på webbplatsen kan skapas på flera olika sätt, men de vanligaste är baserade på SQL Server fulltextindex eller på Content Studio XML-index. Fördelen med sökning baserat på fulltextindex är att sökningen kan ske på hela webbplatsen och resultatet kan sorteras på relevans. Nackdelen med fulltextindex är att sökning inte kan ske på ett urval baserat på exempelvis värden i EPT-fält (filtrering). Fördelen med sökningar baserat på XML-index är att sökningen kan ske tillsammans med en filtrering,

exempelvis sökning av alla anställda män, med en ålder på max 50 år, och med ett efternamn som innehåller "sson". Nackdelen med sökning baserad på XML-index är att sökningen inte är webbplatsövergripande och endast kan söka i en kategori i sänder.

Fulltextsökning vs. sökning baserad på XML-index

De två sökteknikerna kan sammanfattas enligt följande:

Egenskap

Fulltextindex

XML-index

Söka över hela webbplats

Ja

Nej

Sökning i enskilda kategorier

Ja

Ja

Sökning i flera kategorier samtidigt

Ja

Nej

Sortering på relevans

Ja

Nej

Sortering på värden i EPT-fält

Nej

Ja

Filtrering på värden i EPT-fält

Nej

Ja

AS-komponenter för sökning

Ja

Ja

Stöd för paging (sidindelning)

Ja

Ja

Möjlighet att anpassa presentation av sökresultat

Delvis

Ja

Stöd för AND, OR, NOT, LIKE, CONTAINS, FORMSOF,=,<,>, NEAR och logiska uttryck (boolean search)

Ja

Ja

Kortaste sökord

3 tecken

1 tecken

Spärrning av ord såsom INGA

Ja, genom SQL standardfil för blockering av ord.

Ja, genom SQL standardfil för blockering av ord. Gäller om CONTAINS eller annan fritextoperator används.

Sökning i Officedokument

Ja

Nej

Stöd för I-Filters

Ja

Nej

Maximal storlek på text som indexeras

-

4 Kb

Maximal storlek på text som indexeras av fulltextindex

-

-

Indexering hanteras automatiskt av SQL Server

Ja

Nej, XML-index initierar indexering

Content Studio kommer med ett antal AS-komponenter för att skapa sökfunktionalitet baserad på fulltextindex, bland annd Search form och Search result for categories. För XML-index finns ett flertal komponenter, bland annat Script Filtered Documents och List Pageable Filtered Documents. Utöver dessa komponenter finns ett underliggande API som kan användas för att skapa andra typer av sökningar. Sökningar i externa databaser och system är möjligt med standard .NET komponenter och tjänster såsom Microsoft Search Server 2008.ör att sökning på webbplatsen ska vara uppdaterad måste SQL Server fulltextindex vara korrekt installerat.

Förutom fritextsökning med operatorn Contains stödjer Content Studio även FREETEXT och FORMSOF. Dessa operatorer kan skapa mer användarvänliga sökfunktioner än den klassiska Containsoperatorn eftersom sökningen blir mindre känslig för ordböjningar.

För mer information om SQL Server fulltextindex och sökteknik, se MSDN på Microsoft webbplats.

Fritextindexering av fält i EPT-dokument

Som standard indexeras automatiskt samtliga EPT-fält som definierats i redigeringsformulär i Content Studio. Detta betyder att all information som anges av redaktörer kommer att bli sökbar på webbplatsen. Ibland kan detta orsaka problem om viss information kan anses vara känslig.

Genom webbplatsinställningen system.IgnoreFullTextFields är det möjligt att blockera EPT-fält från fulltextindex, och alltså ta bort dem från sökfunktionen på webbplatsen. Standardinställningen i Content Studio är att alla interna fält (CS_* och WF_*) undantas från indexering. Önskas ytterligare fält tas bort från fulltextindex kan dessa kompletteras i webbplatsinställningarna.

Sökning med Search form och Search result for Categories

Content Studio levereras med två användbara AS-komponenter för fritextsökning: " Search form" för inmatning av en söktext, och "Search result for Categories" för visning av sökresultatet.

Search form stödjer logiska uttryck ((|), AND (&), NEAR, och NOT (minus) ) samt jokertecknen ? och *. Om inget logiskt uttryck anges kommer de angivna sökorden att separeras med operatorn NEAR. En sökning på Per Persson kommer alltså generera en sökning på Per NEAR Persson.
Search result for Categories använder SQL Server inbyggda teknik för sökning. För mer information om logiska operatorer och fritextsökning i SQL Server, se http://msdn.microsoft.com/sv-se/sqlserver/default(en-us).aspx

Komponenten Search result for Categories kan konfigureras för att utföra sökning i en begränsad del av webbplatsen. Sökresultatet kommer att presenteras sorterat på relevans.

Från och med Content Studio v5.2 stödjer Search result for categories även operatorn FREETEXT som innebär att fritextsökningen inte är känslig för ordböjningar.

Utökat sökresultat

AS-komponenten "Search result for Categories" har stöd för att automatiskt markera de ord som ingick i söksträngen och i sökresultatet.

Labels
  • None