Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Tillgänglighet är ett begrepp som används för att beskriva hur väl en verksamhet eller lokal fungerar för människor med funktionsnedsättning. Detta innefattar lokalers fysiska beskaffenhet, tillgången till information och ett bra bemötande.

Tillgänglighet på webben betecknar hur väl en webbplats fungerar för personer med funktionsnedsättning. Exempelvis använder personer med lässvårigheter, grava synskador eller som är blinda textbrowsers med uppläsningsfunktion. För att dessa ska kunna ta del av exempelvis en bild måste den ha en beskrivande text, en så kallad ALT-text.

Tillgänglighet på nätet beskrivs i det så kallade WAI (Web Accessibility Initiative) som sammanställts av W3C (World Wide Web Consortium). I Sverige har WAI:s riktlinjer tolkats av representanter från svenska myndigheter. 

Content Studio kan användas för att skapa och underhålla tillgänglighetsanpassade webbplatser som uppfyller de krav som ställs på moderna webbplatser. Detta innefattar stöd för den kodningsteknik och kvalitetskontroll som erfordras, samt verktyg för redaktörer.

För att en webbplats ska vara tillgänglighetsanpassad måste den vara uppbyggd på ett sätt som tar hänsyn till kraven på tillgänglighet. Utöver detta krävs även kunskap hos de skribenter och redaktörer som publicerar information i Content Studio.

Nedanstående tabell visar de övergripande riktlinjerna och hur Content Studio uppfyller dessa: 

Nr

Riktlinje

Prioritet

Uppfyllt

Kommentar

3

Standarder för webbplatser

 

 

 

3.1

Struktur och navigation

 

 

 

3.1.1

Hjälp användarna förstå var de är på webbplatsen

1

Ja

Tex genom sk brödsmulor

3.1.2

Hjälp användarna att hitta det de söker

1

Ja

Bra navigationsstruktur

3.1.3

Var konsekvent i navigation, struktur och utformning

1

Ja

 

3.1.4

Kalla startsidan för "startsida"

1

Ja

 

3.1.5

Använd startsidan för att ge en introduktion till webbplatsen

1

Ja

 

3.1.6

Alla sidor ska ha länkar till startsidan och andra sidor som är viktiga för orienteringen

1

Ja

 

3.1.7

Ge webbplatsen en innehållsöversikt

2

Ja

Genom webbkarta och innehållsförteckning

3.1.8

Genomgångssidor bör guida användaren till innehållet

2

Ja

 

3.1.9

Gör länkar och klickbara ytor enkla att använda för alla

2

Ja

 

3.2

Färg, kontrast och typografi

 

 

 

3.2.1

Viktiga egenskaper eller funktioner ska vara oberoende av användarnas förmåga att uppfatta en viss färg

2

Ja

 

3.2.2

Använd tillräckliga kontraster

1

Ja

 

3.2.3

Ge webbplatsen en god läsbarhet

1

Ja

 

3.3

Grundkonstruktion

 

 

 

3.3.1

Följ standarder

1

Ja

XHTML

3.3.2

Utveckla webbplatsen enligt en standard snarare än för en webbläsare

1

Ja

XHTML

3.3.3

Skapa en design som fungerar oavsett fönster- och skärmstorlek

1

Ja

 

3.3.4

Separera innehåll från design – använd externa stilmallar för att styra presentation och layout

1

Ja

 

3.3.5

Webbplatsen ska kunna användas även om stilmallarna inte kan tolkas

1

Ja

Bra sidstruktur

3.3.6

Använd flexibla måttenheter

1

Ja

Em alt %

3.3.7

Gör inte webbplatsen beroende av javaskript

1

Ja

Alltid tillhandahålla "fallback"-lösningar som inte är beroende av javascript

3.3.8

Använd metadata på så många sidor som möjligt

2

Ja

Unik metadata för varje sida

3.3.9

Använd metadata för sökmotorinstruktioner

3

Ja

 

3.3.10

Använd inte ramar

1

Ja

 

3.3.11

Använd inte tabeller för layout

1

Ja

 

3.3.12

Webbadresser (URL:er) ska vara bokmärkningsbara i webbläsaren

2

Ja

 

3.3.13

Utnyttja webbläsarnas inbyggda funktioner för att hantera utskrift

1

Ja

 

3.3.14

Basera inte viktig funktionalitet på Flash eller andra format som kräver insticksprogram

1

Ja

 

3.3.15

Låt bakåtknappen fungera

1

Ja

 

3.3.16

Användandet av webbplatsen ska vara oberoende av inmatningsenhet

2

Ja

 

3.3.17

Skapa snabbkommandon för viktiga funktioner

3

Ja

 

3.3.18

Ge webbplatsens innehåll en logisk tabbordning

2

Ja

 

3.3.19

Gruppera och skapa möjlighet att hoppa förbi delar på sidorna

3

Ja

 

3.3.20

Använd inte rörelser i gränssnittet

1

Ja

 

3.3.21

Använd inte flimmer och blinkningar

1

Ja

 

3.3.22

Testa kodkvaliteten

1

Ja

Bland annat validering enligt w3c

3.4

Tabeller

 

 

 

3.4.1

Använd rad- och kolumnrubriker och framhäv dem grafiskt

2

Ja

 

3.4.2

Förkorta långa rad- och kolumnrubriker

2

Ja

 

3.4.3

Koppla ihop dataceller med rubrikceller

2

Ja

 

3.4.4

Beskriv kortfattat tabellens innehåll med en tabellrubrik

2

Ja

 

3.4.5

Förtydliga innebörden av en tabell i text

2

Ja

 

3.5

Formulär

 

 

 

3.5.1

Minimera antal fält och obligatoriska fält i formulär

1

Ja

 

3.5.2

Markera tydligt vilka fält som är obligatoriska

1

Ja

 

3.5.3

Gruppera formulärets fält

2

Ja

 

3.5.4

Använd de fält som är bäst lämpade för informationen som ska samlas in

2

Ja

 

3.5.5

Skapa tydliga och klickbara fältetiketter

1

Ja

 

3.5.6

Säkerställ att användaren kan fylla i informationen på sitt sätt

1

Ja

 

3.5.7

Anpassa storleken på textfält till det förväntade innehållet

2

Ja

 

3.5.8

Ge textfält enhetliga namn så att användaren får ifyllnadsstöd

2

Ja

 

3.5.9

Förändra inte formulärelements utseende med stilmallarna

2

Ja

 

3.5.10

Användning av knappar i formulär

2

Ja

 

3.5.11

Skapa inte formulär som är beroende av javaskript

2

Ja

 

3.6

Webbapplikationer

 

 

 

3.6.1

Skydda användaren mot att oavsiktligt förlora arbete hon påbörjat

2

Ja

Stöd för revisionshantering och möjlighet att spara information utan att publicera det på webbplatsen

3.6.2

Visa alltid giltig information

1

Ja

Stöd för publicerings och arkiveringsdatum som styr när information ska visas

3.6.3

Identifiera användaren innan personlig information lämnas ut eller tas emot

1

Ja

Inbyggt stöd för Microsoft Active Directory och möjlighet att koppla mot externa "Security Providers"

3.7

Felhantering

 

 

 

3.7.1

Ge begripliga felmeddelanden

1

Ja

 

3.7.2

Ge möjlighet att ångra sig

2

Ja

Bland annat stöd för revisionshantering

3.7.3

Skapa en speciell sida som visas när efterfrågade sidor inte hittas

3

Ja

 

3.8

Automatiska händelser

 

 

 

3.8.1

Undvik automatisk vidareskickning och utloggning

1

Ja

 

3.8.2

Gör det möjligt för användaren att kontrollera automatisk omladdning av sidor

2

Ja

 

4

Webbplatsens innehåll och tjänster

 

 

 

4.1

Om myndigheten

 

 

 

4.1.1

Berätta vilket uppdrag myndigheten har och hur det utförs

1

Ja

 

4.1.2

Redovisa myndighetens ansvarsområde vid en kris

1

Ja

 

4.1.3

Publicera myndighetens remissvar

3

Ja

 

4.1.4

Redovisa myndighetens deltagande i EU-arbetet

2

Ja

 

4.1.5

Ge en verksamhetsöversikt och kontaktinformation

1

Ja

 

4.2

Grundinformation

 

 

 

4.2.1

Använd startsidan för att tydliggöra syftet med webbplatsen

1

Ja

 

4.2.2

Ge alla sidor en tydlig sidtitel

2

Ja

Stöd för unik titel på varje sida

4.2.3

Skapa avdelningen [Om webbplatsen] med information om webbplatsens innehåll, funktion och juridik

1

Ja

 

4.2.4

Upplys hur juridisk information och kakor hanteras

1

Ja

 

4.2.5

Ange vem som är informationsansvarig

1

Ja

 

4.2.6

Ange på alla sidor vilken organisation som är utgivare till webbplatsen

1

Ja

 

4.2.7

Ange när informationen uppdaterades

1

Ja

Kopplat till publicerings/modifieringsdatum på dokumentet

4.2.8

Tydliggör om informationen är inaktuell

2

Ja

Kopplat till arkiveringsdatum hos dokumentet

4.3

Andra språk

 

 

 

4.3.1

Ge en del information på lättläst

2

Ja

 

4.3.2

Ge en del information på teckenspråk

2

Ja

Ej inbyggt men möjlighet finns att interagera med extern tjänst

4.3.3

Ge en del information på vanliga invandrarspråk, engelska och de svenska minoritetsspråken

1

Ja

Inbyggt stöd för språkhantering

4.4

Sökning

 

 

 

4.4.1

Webbplatsen bör ha en sökfunktion

1

Ja

 

4.4.2

Gör sökfunktionen åtkomlig från alla sidor

1

Ja

 

4.4.3

Ge användarna möjlighet att söka på de ord som de är vana vid

2

Ja

 

4.4.4

Ge tydliga sökresultatsidor

2

Ja

Sökresultat sorteras på bland annat sökträffens relevans

4.5

Spridning av webbplatsens innehåll och tjänster

 

 

 

4.5.1

Gör det möjligt att prenumerera på information

2

Ja

Bland annat genom RSS

4.5.2

Ge information om prenumerationsmöjligheter

2

Ja

 

4.5.3

Gör det möjligt för andra att återanvända webbplatsens innehåll

3

Ja

Bland annat genom RSS och inbyggda webservices

4.5.4

Uppmärksamma söktjänster på att webbplatsen finns

2

Ja

Genom metadata, bra rubrikstruktur mm

4.6

Delaktighet och insyn

 

 

 

4.6.1

Gör det möjligt att ställa frågor och ha en dialog med myndigheten

1

Ja

 

4.6.2

Använd funktionsbrevlådor

1

Ja

 

4.6.3

Redovisa vilka register som myndigheten för och vilka regler som gäller för tillgång till dem

2

Ja

 

4.6.4

Möjliggör sökning i register och databaser med publik information

2

Ja

 

4.6.5

Gör det möjligt att läsa och söka i diariet

3

Ja

 

5

Att hålla webbplatsen levande

 

 

 

5.1

Förvaltningsorganisationen

 

 

 

5.1.1

Förvaltningsorganisationen och dess kunskap ska stå i proportion till webbplatsens storlek och ambitioner

1

Ja

 

5.2

Uppföljning av användning och innehåll

 

 

 

5.2.1

Mät mot de uppsatta målen med webbsatsningen

1

Ja

 

5.2.2

Kontrollera regelbundet besöksstatistik och sökbeteende

2

Ja

Loggning av surf och sökbeteende

5.2.3

Följ upp hur webbplatsen används

1

Ja

 

5.2.4

Ta tillvara synpunkter och önskemål om förändringar på webbplatsen

2

Ja

 

5.2.5

Uppdatera webbplatsens innehåll och länkar regelbundet

1

Ja

Enkelt redaktörsgränsnitt som uppmuntrar redaktörer till uppdateringar

5.2.6

Låt inte en webbadress sluta fungera

2

Ja

 

5.3

Krisinformation webbplatsen

 

 

 

5.3.1

Sätt upp en policy för hur krisinformation ska hanteras

1

Ja

 

5.3.2

Se till att målgrupperna vet att webbplatsen erbjuder krisinformation

2

Ja

 

5.3.3

Skapa en förberedd sida eller webbplats för krisinformation

1

Ja

Finns möjlihget att skapa sidor men att vänta med publicering

5.3.4

Skapa och öva en kriswebborganisation som är tidsmässigt och rumsligt obereoende

1

Ja

 

5.3.5

Utnyttja möjligheterna att utbyta krisinformation med andra myndigheter och media

1

Ja

 

5.3.6

Utvärdera kriswebben efter användning

2

Ja

 

5.4

Skriva för webben

 

 

 

5.4.1

Skriv enkelt och begripligt

1

Ja

 

5.4.2

Skriv det viktigaste först

1

Ja

 

5.4.3

Skriv tydliga och beskrivande rubriker

1

Ja

 

5.4.4

Dela upp längre texter i stycken

1

Ja

 

5.4.5

Dela upp uppräkningar i listor

2

Ja

 

5.4.6

Var konsekvent i hur saker benämns

1

Ja

 

5.4.7

Var lagom exakt

3

Ja

 

5.4.8

Skriv datum och tid enligt standard

2

Ja

 

5.4.9

Undvik förkortningar

3

Ja

 

5.5

Formatera för webben

 

 

 

5.5.1

Gör listor med de HTML-element som är till för att skapa listor

1

Ja

 

5.5.2

Skapa rubriker med h-element

1

Ja

 

5.5.3

Gör det möjligt att ringa upp telefonnummer

2

Ja

Ej inbyggt stöd men möjlighet att koppla mot extern tjänst finns

5.5.4

Markera om sidan eller del av sidan är på ett annat språk

3

Ja

 

5.5.5

Markera förkortningar med abbr och acronym

3

Ja

 

5.5.6

Stryk aldrig under text som inte är länkad

1

Ja

 

5.5.7

Det ska framgå om ett dokument är en del av ett större dokument

2

Ja

 

5.5.8

Markera citat i koden

3

Ja

 

5.5.9

Gör tusentalsavskiljning med fast mellanslag

3

Ja

 

5.6

Bilder och grafiska objekt

 

 

 

5.6.1

Beskriv samtliga meningsbärande bilder och grafiska objekt med alt-text

1

Ja

 

5.6.2

Tillhandahåll standardbaserade alternativ till format som kräver insticksprogram

1

Ja

 

5.6.3

Tillhandahåll textalternativ till imagemappar

1

Ja

 

5.6.4

Använd inte bokstavsbilder

3

Ja

 

5.7

Länkar och dokument

 

 

 

5.7.1

Skriv tydliga länkar

1

Ja

 

5.7.2

Använd title för att ge mer information

2

Ja

 

5.7.3

Tala om när en länk öppnas i nytt fönster

1

Ja

 

5.7.4

Publicera i första hand dokument i HTML eller XHTML

1

Ja

Kontroll av XHTML före publicering

5.7.5

Ge dokument tydliga filnamn

1

Ja

 

5.7.6

Skilj länkar med minst ett tecken

2

Ja

 

5.7.7

Skapa kortadresser för sidor som ska spridas

2

Ja

 

5.7.8

Undvik långa och krångliga webbadresser (URL:er)

2

Ja

 

6

Webbinnehåll för mobila enheter

 

 

 

6.1

Stilmall för mobila enheter

 

 

 

6.1.1

Anpassa navigationen för små skärmar

2

Ja

Förenklad navigation kan skapas utifrån sparad information.

6.1.2

Skapa god överblick för små skärmar

2

Ja

Förenklad design kan skapas utifrån sparad information.

6.1.3

Presentera enbart innehåll som användaren efterfrågar

2

Ja

 

6.1.4

Förenkla inmatning av text

2

Ja

Möjlihget till anpassade inmatningsformulär finns


Labels
  • None