Skip to end of metadata
Go to start of metadata

På ett antal ställen i Content Studio finns menyer du kan nå med hjälp av höger musknapp – så kallade högerklicksmenyer. I detta kapitel förklaras innebörden av de vanligaste funktionerna i dessa menyer.

Notera att alla funktioner i högerklicksmenyn inte kan nås från samtliga existerande dokumentlistor, och att vissa funktioner kräver särskilda behörigheter - i vissa fall behörigheten Administratör. Saknar du någon funktion i något läge kan det följaktligen bero på att funktionen inte är tillgänglig, eller att du inte har rätt behörighet.

Du kan markera flera dokument i somliga dokumentlistor genom att hålla ned SHIFT och klicka på ett antal intilliggande dokument, eller hålla ned CTRL och markera flera separata dokument.

Funktionen Öppna öppnar dokumentet i läsläge, d.v.s. du kan inte redigera innehållet om du inte först checkar ut dokumentet. Du kan endast öppna de dokument du har läsrättighet på. När du öppnar ett dokument öppnas den senaste versionen, vilket innebär att det kan vara ett Utkast som inte ännu godkänts och därmed en annan dokumentversion än den som är publicerad på webbplatsen. Detta flöde hanteras av Content Studio revisionsserver och publiceringsserver.
Är dokumentet ett HTML-dokument visas webbitorn och HTML-redigeraren. Är det ett XML-dokument visas tillhörande Redigeringsformulär, d.v.s. det redigeringsformulär som används för att redigera den typ av dokument du öppnat. Är dokumentet en bild eller fil visas dialogrutan för filhantering.

Redigera

Funktionen Redigera öppnar dokumentet i skrivläge.

Är dokumentet tidigare godkänt skapas en ny version (ett nytt utkast) av dokumentet. Finns en tidigare godkänd version kommer din nya version inte att publiceras på webbplatsen förrän den godkänts. Detta betyder att den godkända versionen inte skrivs över förrän en redaktör väljer att godkänna utkastet.

Öppna i textläge

Funktionen Öppna i textläge öppnar dokumentet utan att använda designläget. Istället visas HTML/XHTML-koden.

Nytt dokument

Skapar ett nytt dokument i kategorin. Öppnar webbitorn eller ett redigeringsformulär för inmatning av information.

Multipla uppladdningar…

Ladda upp multipla filerOm kategorin är av typen Filer finns en funktion för att ladda upp flera filer samtidigt, sk. multipla uppladdningar. Detta kräver Office 2003 eller senare.

Nytt kopplat dokument

Skapar ett dokument kopplat till det markerade dokumentet. Det dokument som skapas kommer att bli ett "barn" till det markerade dokumentet och tillsammans bildar dokumenten en dokumenthierarki. Funktionen öppnar webbitorn eller ett redigeringsformulär för inmatning av information.

Ny kategori

Skapar en ny kategori i den kategori som visas.

Förhandsgranska

Funktionen Förhandsgranska visar en förhandsgranskning av godkänd dokumentversion. Är det ett XML-dokument visas förhandsgranskningen genom den presentationsmall som markerats som standardmall på den dokumentkategori dokumentet tillhör. Det finns också möjlighet att granska dokumentet genom andra presentationsmallar kopplade till kategorin.
Ingår dokumentet i ett flerspråkigt kluster (MLC) finns det möjlighet att visa andra språkversioner av samma dokument.

Förhandsgranska utkast

Funktionen Förhandsgranska utkast fungerar som ovan med skillnaden att förhandsgranskningen visar det senaste utkastet.

Visa källa

Funktionen Visa källa visar HTML-källan för markerat dokument (senaste versionen - kan vara ett utkast). Är det ett XML-dokument visas källan som det resultat som genereras av den presentationsmall som markerats som standardmall för den dokumentkategori dokumentet tillhör.

Lägg till favoriter

Funktionen Lägg till favoriter lägger dokumentet till Dina favoriter. Funktionen är användbar för att snabbt hitta dokument du ofta behöver öppna eller redigera. Dina valda favoriter hittar du under Genvägar.

Checka ut

Innan du kan redigera ett dokument måste du Checka ut dokumentet. Att checka ut dokumentet innebär att dokumentet låses för skrivning för alla andra användare än dig själv. Det är alltså endast du som kan redigera de dokument du har utcheckade (ett arbetsflöde kan ha andra regler).
När du checkar ut ett dokument skapas ett nytt utkast av dokumentet (om det inte redan fanns ett utkast). Ett utkast är en ännu ej godkänd version av dokumentet. På webbplatsen visas endast den godkända dokumentversionen.
Väljer du Redigera, checkas dokumentet automatiskt ut.
Dokument som är utcheckade av andra redaktörer markeras i dokumentlistor med en låssymbol.

Checka in

Funktionen Checka in innebär att du släpper låset som hindrar andra användare att redigera dokumentet (ett arbetsflöde kan ha andra regler).

Klistra in

Funktionen Klistra in klistrar in dokument från klippbordet. Finns ett dokument med samma namn i den kategori där du klistrar in dokumentet, ges detta namnet "Copy of [originalnamn]". De dokument som skapas i den kategorin du klistrar in dokumenten får dokumentstatus Utkast och kommer inte att publiceras förrän en redaktör godkänt dem.

Detta menyalternativ visas endast om det finns något i klippbordet.
Kortkommando för att klistra in: CTRL+V

Kopiera

Funktionen Kopiera kopierar valt eller valda dokument till klippbordet. Du måste ha rätt att läsa dokument för att kunna kopiera det.
Kortkommando för att kopiera: CTRL+C

Kopiera med relationer

Denna funktion analyserar innehållet i den markerade filen och söker efter relaterad information. Syftet med funktionen är att kopiera all information som används av dokumentet – exempelvis bilder och CSS:er. Funktionen kan inkludera innehåll från hela webbplatsen.
När du kopierat informationen får du frågan om du vill synkronisera länkar mellan dokument, kategorier och enheter. Om du svarar Ja på frågan kommer Content Studio att analysera beroendet och kopplingen mellan den kopierade informationen, vilket gör det möjligt att klistra in informationen på ett nytt ställe utan att kopplingarna försvinner.

Kopiera dokumenthierarki

Funktionen Kopiera dokumenthierarki kopierar valt dokument och samtliga kopplade dokument till klippbordet. Du måste ha rätt att läsa dokumenten för att kunna kopiera dem.

Byt namn

Om kategorin tillåter dig att själv ange filnamn kan du med funktionen Byt namn ändra filnamnet.

Radera

Funktionen Radera raderar markerat dokument. För att kunna radera ett dokument måste du ha tillräckliga rättigheter, och dokumentet får inte vara utcheckat av en annan användare.
När ett dokument raderas läggs det i papperskorgen. Dokument i papperskorgen kan återställas.

Synkronisera dokument

Funktionen Synkronisera dokument används för att uppdatera filsystemet i Content Studio. Detta kan vara nödvändigt om det exempelvis sker ändringar i inställningar på dokumentkategorin där dokumentet lagras. Ett exempel på detta är när Bildbehandling används eller när Teckenuppsättning eller DocType ändras.
Genom att synkronisera dokumenten kommer ändringarna att skrivas ned i dokumenten i dokumentkategorin och filsystemet uppdateras.

Dokumenthierarki

Funktionen Dokumenthierarki visar en dialogruta med dokumentets hierarki, dvs. den dokumentstruktur det ingår i.
Vanligtvis ingår menyer i dokumenthierarkier, medan det är ovanligare för andra typer av dokument såsom nyheter och lediga jobb.

Egenskaper för index…

Sker högerklick på rootdokumentet i en hierarki kan hierarkin indexeras för effektivare bearbetning.

Redigeringsformulär

Funktionen Redigeringsformulär öppnar det redigeringsformulär som används för redigering av den typ av dokument du markerat.
Detta menyalternativ visas endast om du högerklickar på dokument av typen XML-dokument.

Presentationsmallar

Funktionen Presentationsmallar öppnar en dialogruta innehållande de presentationsmallar som finns kopplade till den dokumentkategori dokumentet tillhör.
Detta menyalternativ visas endast om du högerklickar på dokument av typen XML-dokument.

Revisioner

Med funktionen Revisioner visas en dialogruta med dokumentets alla versioner.

Historik

Med funktionen Historik visas en dialogruta där det framgår vad som hänt med dokumentet.

Uppdatera

Funktionen Uppdatera uppdaterar dokumentlistan.

Egenskaper

Funktionen egenskaper visar en dialogruta där dokumentets egenskaper och status framgår. Funktioner för att sätta behörigheter, ange teckenuppsättningar samt historik på arbetsflöde (om detta används på dokumentet) blir också tillgängligt.

Nytt kopplat dokument

Om markerat dokument ingår i en dokumenthierarki skapar detta menyalternativ ett nytt dokument som automatiskt kopplas till dokumenthierarkin.

Koppla befintligt dokument

Om markerat dokument ingår i en dokumenthierarki kopplar detta menyalternativ ett redan befintligt dokument till dokumenthierarkin.

Koppla lös från hierarki

Om markerat dokument ingår i en dokumenthierarki kopplar detta menyalternativ lös dokumentet från hierarkin. Dokumentet raderas ej – det kopplas endast lös från hierarkin.


Exempel på användning av rättstavningsfunktionen i Content Studio.

Labels
  • None