Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Migrated to Confluence 4.0

Content Studio är en webbaserad programvara som gör det enkelt att bygga och underhålla publika webbplatser, intranät eller extranät. Content Studio kan även användas som bakomliggande plattform för olika slags webbapplikationer, ärendehanteringssystem, allmän dokumenthantering och projekthantering.Med Content Studio kan alla medarbetare snabbt och enkelt skapa och uppdatera information. Det krävs inga programmeringskunskaper eller kunskaper i HTML för att arbeta i Content Studio – allt som krävs är en vanlig webbläsare och tillgång till Internet.

En webbplats skapad i Content Studio underhålls i en användarmiljö som påminner om Microsoft Word. Beroende på hur webbplatsen är uppbyggd sker inmatning och redigering antingen via formulär eller via ett s.k. WYSIWYG-verktyg (What You See IWhat You Get). Inmatning och redigering av information är mycket enkelt och kräver oftast bara en kort grundutbildning.

Syftet med Content Studio är bland annat att underlätta arbetet med webbplatsen och samtidigt kunna sprida ansvaret till fler medarbetare i organisationen. Med Content Studio kan alla medarbetare bidra med information och kunskap, utan att behöva ha kännedom om den bakomliggande tekniken. Content Studio sköter automatiskt all publicering, formatering och distribution – skribenter och redaktörer kan fokusera på innehåll istället för teknik. Genom att informationsansvaret delas ut till medarbetarna minskar belastningen på IT-avdelningen samtidigt som kvaliteten på informationen ökar.

Dokumentdatabas

Information som skapas i Content Studio lagras i en databas. Detta gör att informationen kan återanvändas, att den blir sökbar och kan nyttjas till mer än bara publicering på en webbplats. Rent tekniskt lagras informationen oftast i ett format som kallas XML (eXtensive Markup Language) - ett format som gör information läsbar för många olika typer av IT-system. Detta gör i sin tur att det är enklare att koppla samman Content Studio med andra IT-system som kundregister, produktdatabaser eller andra affärssystem.
XML innebär också att informationen hålls separerad från grafisk form och struktur. Separation av information och presentation ger friheten att kunna publicera den i valfri form genom valfritt media.

...