Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.
Comment: Migrated to Confluence 4.0

...

 • Klipp ut - Klipper ut den markerade texten. Innehållet placeras i klippordet. Kortkommando: CTRL+X
 • Kopiera - Kopierar ut den markerade texten. Innehållet placeras i klippordet. Kortkommando: CTRL+C
 • Klistra in - Klistrar in innehållet i klippbordet. Kortkommando: CTRL+V
 • Klistra in utan formatering - Klistrar in innehållet i klippbordet, men utan HTML-formattering.
 • Markera allt - Markerar all text. Kortkommando: CTRL+A
 • Ta bort - Tar bort den markerade texten
 • Märk upp citat… - Märker upp markerad text som ett citat (htmltagg q). Visar ett fönster med inställningar för citat.
 • Märk upp förkortning… - Märker upp markerad text som en förkortning (htmltagg abbr). Visar ett fönster med inställningar för förkortning.
 • Märk upp akronym… - Märker upp markerad text som en förkortning (htmltagg acronym). Visar ett fönster med inställningar för akronym.
 • Märk upp källhänvisning… - Märker upp markerad text som en förkortning (htmltagg cite). Visar ett fönster med inställningar för källhänvisning.
 • Visa i webbläsare – visar innehållet i ett nytt webbläsarfönster.
 • Gör absolut positionering -- gör om till absolut positionering (infogar style="POSITION: absolute")
 • Lås element – låser markerat objekt (infogar style="Design_Time_Lock: True")
 • Bokmärke – infogar ett bokmärke. Visar ett fönster där bokmärket kan namnges.
 • Hyperlänk – infogar en hyperlänk. Visar ett fönster där hyperlänken definieras.
 • Rensa HTML kod – rensar bort ogiltig HTML-kod
 • Egenskaper för div element – visar egenskaper för markerat HTML-element, exempelvis DIV


Arkivmenyn

Menyn Arkiv i webbitorn innehåller grundläggande funktioner för att skapa dokument, öppna dokument, spara etc.

...

Mall – infogar en mall i innehållsdelen. Se separat förklaring.
Iframe – infogar en Iframe som kan användas för att länka in en annan HTML-sida.
Bokmärke – Du kan på lämplig plats i texten sätta in ett "bokmärke" (i HTML-terminologi "anchor").
Kontroller -- Formulär, textruta, rullningsbar textruta, ladda upp fil, kryssruta, alternativknapp, gruppruta, rullningsbar meny, kommandoknapp och avancerad knapp
Bild -- öppnar ett fönster där du kan välja att infoga en valfri bild.
Active Scripting -- öppnar ett fönster där för infogande av Active Scripting komponenter. Dessa komponenter används för utvecklare för att åstadkomma mer avancerad funktionalitet.
Användarkontroll – öppnar ett fönster att infoga en användarkontroll.
Infoga div-element -- infogar en div-tag (<div>)
Infoga span-element – infogar span tag (<span>)
Infoga paragraf -- infogar paragraf tag (<p>)

Infoga mall

Den finns två typer av mallar som kan användas i webbitorn i Content Studio; dokumentmallar och mallar. En dokumentmall är en helsidesmall medan en mall endast är en delmängd av en sida. Infogas en helsidesmall kommer hela innehållet i dokumentet att ersättas av innehållet i mallen. Infogas en mall kommer mallinnehållet att infogas i dokumentet på den plats där mallen släpps in, eller där markören är placerad.

Verktygsmenyn

Under meny Verktyg kan utvecklare göra mer avancerade inställningar.MLC står för Multi Language Cluster och är en funktion som ger möjlighet att hantera webbplatser med flera språk.

Koppla till MLC -- kopplar dokumentet till en MLC-struktur.
Koppla lös från MLC – kopplar lös dokumentet från MLC-strukturen.
Byt redigeringsformulär – byter redigeringsformulär. Används bara vid redigering av presentationsmallar.
Editera mastersida – om sidan använder en mastersida ("Master Page") använder du detta menyalternativ för att öppna mastersidan.
Uppdatera AS-komponenter – uppdaterar de redan infogade AS-komponenterna. Uppdatering kan vara nödvändig om AS-komponenten uppdaterats efter dokumentet senast sparades, eller om Content Studio uppdaterats.

Anchor
_Toc169076199

...

Under "Om Content Studio" hittar man information om programversion, licensägare och annan information relaterad till installation och driftmiljö. 
Ikonrad

   

Infoga länkInfoga tabell

Dokumentinställningar

Dokumentinställningar når du via webbitorns Arkivmeny. Inställningarna berör övergripande egenskaper för dokumentet, exempelvis rubrik, virtuell sökväg, filnamn, filändelse och publiceringsdatum.


Dokumentegenskaper

Under menyn Arkiv i webbitorn, samt i högerklicksmenyn många dokumentlistor, finns menyalternativet Egenskaper…
Funktionen visas egenskaper för dokumentet – bland annat rubrik, namn på den redaktör som skapat dokumentet, publiceringsdatum, revision et c.

...


Egenskapsdialogen presenterar även dokumentets flöde i Content Studio revisions- och publiceringsserver.
Längs ned i egenskapsdialogen finns knappar för inställningar av prenumerationer, säkerhet och arbetsflöde för dokumentet.

Infogad webbitor

En webbitor kan också vara infogad som en Active Scriptingkomponent och användas som ett inmatningsfält i exempelvis ett redigeringsformulär. Webbitorn får då ett liknande utseende som den vanliga webbitorn, men utseendet och vilka funktioner som är tillgängliga kan variera. En Webbitor i ett redigeringsformulär kan alltså ha mer eller mindre funktioner aktiverade. Det är utvecklaren eller administratören som konfigurerar webbitorinställningarna.

En infogad webbitor brukar ibland kallas för en "babytor".
Nedan visas hur en "fullständig" Webbitor ser ut när den infogas i ett redigeringsformulär.

Webbitor infogad i ett redigeringsformulär

...

Längst ned i webbtorn finns ett par funktioner som är viktiga för mer avancerad HTML-redigering: markera HTML-tagg, växla till HTML-läge och Bakomliggande kod.

HTML-kod i webbitorn
Bakomliggande programkod

Om sidan är av en typ som har bakomliggande kod, exempelvis HTML med metadata, kan du även redigera sidans bakomliggande kod. Programmering i Content Studio och .NET ligger dock utanför ämnet för denna manual – läs mer på http://docs.contentstudio.se.

...


När en AS-komponent infogats i webbitorn kan du dubbelklicka på komponenten för att göra om inställningarna. En infogad AS-komponent visas i designläget som en streckad box:

Avancerad redigering av AS-komponenter

I den HTML-kod som sidan byggs upp av skapas en sk XML-ö för de AS-komponenter som infogas. Informationen i XML:en utgör referens till AS-komponenten och inställningarna för komponenten. Dessa inställningar kan redigeras i HTML-läget, men det rekommenderas att primärt använda inställningsfönstret för komponenten. Felaktig manipulering av XML-koden kan resultera i att komponenten inte fungerar som den ska.

...