Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Migrated to Confluence 4.0

Som tidigare nämnts finns det stora skillnader i hur Content Studio används och hur de webbplatser som skapats fungerar och administreras. Här ges en översiktlig sammanfattning över hur det kan fungera på en normal webbplats. I er lösning kan det förekomma mindre eller större skillnader. I senare kapitel förklaras alla moment och funktioner i detalj.

Page Tree
root@self