Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

För att redigera befintliga dokument och skapa nya dokument använder du Content Studios inbygga webbaserade redigeringsverktyg kallat Webbitor (ordet härstammar från en kombination av orden Webb och Editor).

I webbitorn kan redigera texter och bilder, ändra formattering på innehållet, dra och släppa in text från Microsoft Word eller andra webbsidor mm. Föredrar du att arbeta i HTML-läge eller programmera C# eller VB.NET är detta också möjligt.

Webbitorn stöder olika former av mallar, dynamisk information och kan generera tillgänglighetsanpassade webbsidor.

Redigerar du ett dokument baserat på ett formulär, visas istället ett sk redigeRedigeringsformulär. I dessa fall väljer du att förhandsgranska för att se hur dokumentet ser ut på webbplatsen. Dina behörigheter styr vilka knappar som är synliga.

Funktionsknappar

Funktionsknapparna visas längst upp i webbitorfönstret. Här kan du t.ex. spara och checka in dokumentet. Din behörighet och dokumentets nuvarande status styr vad du kan göra.
När du öppnar ett dokument checkas det inte ut. Vill du redigera dokumentet, måste du först checka ut det.

Högerklicksmeny i webbitor

Webbitorns högerklicksmeny finns tillgänglig för både XHTML/HTML-dokument och i redigeringsformulär där webbitorer infogats. Högerklicksmenyn anpassar sig i viss utsträckning efter innehållet i webbitorn och den plats markören befinner sig. Vissa funktioner finns endast tillgängliga om text markerats, eller om det finns innehåll i klippbordet.

Högerklicksmenyn har följande funktioner:

 • Klipp ut - Klipper ut den markerade texten. Innehållet placeras i klippordet. Kortkommando: CTRL+X
 • Kopiera - Kopierar ut den markerade texten. Innehållet placeras i klippordet. Kortkommando: CTRL+C
 • Klistra in - Klistrar in innehållet i klippbordet. Kortkommando: CTRL+V
 • Klistra in utan formatering - Klistrar in innehållet i klippbordet, men utan HTML-formattering.
 • Markera allt - Markerar all text. Kortkommando: CTRL+A
 • Ta bort - Tar bort den markerade texten
 • Märk upp citat… - Märker upp markerad text som ett citat (htmltagg q). Visar ett fönster med inställningar för citat.
 • Märk upp förkortning… - Märker upp markerad text som en förkortning (htmltagg abbr). Visar ett fönster med inställningar för förkortning.
 • Märk upp akronym… - Märker upp markerad text som en förkortning (htmltagg acronym). Visar ett fönster med inställningar för akronym.
 • Märk upp källhänvisning… - Märker upp markerad text som en förkortning (htmltagg cite). Visar ett fönster med inställningar för källhänvisning.
 • Visa i webbläsare – visar innehållet i ett nytt webbläsarfönster.
 • Gör absolut positionering -- gör om till absolut positionering (infogar style="POSITION: absolute")
 • Lås element – låser markerat objekt (infogar style="Design_Time_Lock: True")
 • Bokmärke – infogar ett bokmärke. Visar ett fönster där bokmärket kan namnges.
 • Hyperlänk – infogar en hyperlänk. Visar ett fönster där hyperlänken definieras.
 • Rensa HTML kod – rensar bort ogiltig HTML-kod
 • Egenskaper för div element – visar egenskaper för markerat HTML-element, exempelvis DIV


Arkivmenyn

Menyn Arkiv i webbitorn innehåller grundläggande funktioner för att skapa dokument, öppna dokument, spara etc.

Redigera-menyn


Visa-menyn och verktygslådan

Menyn Visa innehåller funktionen Visa standard verktygslåda. Verktygslådan innehåller alla .NET serverkontroller, och registrerade användarkontroller. Verktygslådan används framförallt av utvecklare för att bygga upp webbplatsen och för att skapa nya funktioner.

Verktygslådan innehåller bland annat:

 • .NET standardkontroller för knappar, bilder, länkar och paneler.
 • .NET standardkontroller för databaskopplingar
 • .NET standardkontroller för validering av information
 • .NET standardkontroller för navigering
 • .NET standardkontroller för inloggning
 • .NET standardkontroller för web parts

Ovanstående kontroller finns dokumenterade på Microsoft webbplats http://msdn.microsoft.com
Verktygslådan innehåller även kontroller speciellt framtagna för Content Studio. Dessa finns dokumenterade i den tekniska översikten, se http://docs.contentstudio.se

Infoga-menyn


Mall – infogar en mall i innehållsdelen. Se separat förklaring.
Iframe – infogar en Iframe som kan användas för att länka in en annan HTML-sida.
Bokmärke – Du kan på lämplig plats i texten sätta in ett "bokmärke" (i HTML-terminologi "anchor").
Kontroller -- Formulär, textruta, rullningsbar textruta, ladda upp fil, kryssruta, alternativknapp, gruppruta, rullningsbar meny, kommandoknapp och avancerad knapp
Bild -- öppnar ett fönster där du kan välja att infoga en valfri bild.
Active Scripting -- öppnar ett fönster där för infogande av Active Scripting komponenter. Dessa komponenter används för utvecklare för att åstadkomma mer avancerad funktionalitet.
Användarkontroll – öppnar ett fönster att infoga en användarkontroll.
Infoga div-element -- infogar en div-tag (<div>)
Infoga span-element – infogar span tag (<span>)
Infoga paragraf -- infogar paragraf tag (<p>)

Infoga mall

Den finns två typer av mallar som kan användas i webbitorn i Content Studio; dokumentmallar och mallar. En dokumentmall är en helsidesmall medan en mall endast är en delmängd av en sida. Infogas en helsidesmall kommer hela innehållet i dokumentet att ersättas av innehållet i mallen. Infogas en mall kommer mallinnehållet att infogas i dokumentet på den plats där mallen släpps in, eller där markören är placerad.

Verktygsmenyn

Under meny Verktyg kan utvecklare göra mer avancerade inställningar.MLC står för Multi Language Cluster och är en funktion som ger möjlighet att hantera webbplatser med flera språk.

Koppla till MLC -- kopplar dokumentet till en MLC-struktur.
Koppla lös från MLC – kopplar lös dokumentet från MLC-strukturen.
Byt redigeringsformulär – byter redigeringsformulär. Används bara vid redigering av presentationsmallar.
Editera mastersida – om sidan använder en mastersida ("Master Page") använder du detta menyalternativ för att öppna mastersidan.
Uppdatera AS-komponenter – uppdaterar de redan infogade AS-komponenterna. Uppdatering kan vara nödvändig om AS-komponenten uppdaterats efter dokumentet senast sparades, eller om Content Studio uppdaterats.

Anchor
_Toc169076199

Hjälpmenyn

Under Hjälpmenyn framgår vilken version av Content Studio som är installerad på servern, och hur denna är uppsatt. I informationen visas även registrerat företag, ägare, kontaktperson och e-postadress samt teknisk information såsom programversion, databasnamn, applikationsserver, och databasserver.


Under "Om Content Studio" hittar man information om programversion, licensägare och annan information relaterad till installation och driftmiljö. 
Ikonrad

   

Infoga länkInfoga tabell

Dokumentinställningar

Dokumentinställningar når du via webbitorns Arkivmeny. Inställningarna berör övergripande egenskaper för dokumentet, exempelvis rubrik, virtuell sökväg, filnamn, filändelse och publiceringsdatum.


Dokumentegenskaper

Under menyn Arkiv i webbitorn, samt i högerklicksmenyn många dokumentlistor, finns menyalternativet Egenskaper…
Funktionen visas egenskaper för dokumentet – bland annat rubrik, namn på den redaktör som skapat dokumentet, publiceringsdatum, revision et c.

 • Rubrik – dokumentets rubrik
 • Skapad av – namn på den redaktör som skapade dokumentet
 • Modifierad av - namn på den redaktör som senast ändrade dokumentet
 • Utcheckad av – namn på den redaktör som för närvarande har dokumentet utcheckat.
 • Typ - typ av dokument (mimetype)
 • Teckenupsättning – dokumentets teckenuppsättning
 • Utgår – dokumentets arkiveringsdatum
 • URL – dokumentets URL
 • Filnamn – dokumentets filnamn
 • Virtuell sökväg – dokumentets virtuella sökväg (Virtuell URL)
 • Revision – dokumentets versionsnummer
 • Extra bildformat – om dokumentet är en bild som hanteras av Content Studio bildbehandling presenteras information om extra bildformat


Egenskapsdialogen presenterar även dokumentets flöde i Content Studio revisions- och publiceringsserver.
Längs ned i egenskapsdialogen finns knappar för inställningar av prenumerationer, säkerhet och arbetsflöde för dokumentet.

Infogad webbitor

En webbitor kan också vara infogad som en Active Scriptingkomponent och användas som ett inmatningsfält i exempelvis ett redigeringsformulär. Webbitorn får då ett liknande utseende som den vanliga webbitorn, men utseendet och vilka funktioner som är tillgängliga kan variera. En Webbitor i ett redigeringsformulär kan alltså ha mer eller mindre funktioner aktiverade. Det är utvecklaren eller administratören som konfigurerar webbitorinställningarna.

En infogad webbitor brukar ibland kallas för en "babytor".
Nedan visas hur en "fullständig" Webbitor ser ut när den infogas i ett redigeringsformulär.

Webbitor infogad i ett redigeringsformulär

Redigera HTML

Webbitorn har stöd för WYSIWYG-redigering (designläge) och redigering av HTML-koden för sidan. Är sidan av en typ som har bakomliggande kod, exempelvis masterpages eller användarkontroller, kan Content Studio även användas för redigering av programkoden.
Om webbitorn infogats i ett redigeringsformulär är det upp till utvecklare/administratören att aktivera eller deaktivera möjligheten att redigera HTML-koden. Denna inställninging sker i Active Scriptingkomponenten.

Längst ned i webbtorn finns ett par funktioner som är viktiga för mer avancerad HTML-redigering: markera HTML-tagg, växla till HTML-läge och Bakomliggande kod.

HTML-kod i webbitorn
Bakomliggande programkod

Om sidan är av en typ som har bakomliggande kod, exempelvis HTML med metadata, kan du även redigera sidans bakomliggande kod. Programmering i Content Studio och .NET ligger dock utanför ämnet för denna manual – läs mer på http://docs.contentstudio.se.


Redigera bakomliggande kod

Active Scripting komponenter i Webbitorn

För att skapa sidor med dynamiskt innehåll, exempelvis nyhetslistor som uppdateras automatiskt eller datumuppgifter som infogas i realtid, kan Content Studio komponentteknik Active Scripting användas. Dessa komponenter, sk. AS-komponenter, innebär att många funktioner kan skapas utan krav på programmeringskunskaper.

Content Studio levereras med en stor mängd AS-komponenter. Du når dem via Infoga menyn i Content Studio, eller via ikonen Infoga AS-komponent. Komponenterna i Content Studio är grupperade efter funktionalitet, exempelvis AS_Date, AS_Document och AS_Menu.

När du infogar en AS-komponent i webbitorn visas ett fönster där du kan göra inställningar för komponenten. Vilka inställningar som erbjuds för olika komponenter varierar och beror på komponentens funktionalitet.

Exempelvis kan komponenten Insert Date konfigureras för att visa aktuellt datum enligt olika datumformat:


När en AS-komponent infogats i webbitorn kan du dubbelklicka på komponenten för att göra om inställningarna. En infogad AS-komponent visas i designläget som en streckad box:

Avancerad redigering av AS-komponenter

I den HTML-kod som sidan byggs upp av skapas en sk XML-ö för de AS-komponenter som infogas. Informationen i XML:en utgör referens till AS-komponenten och inställningarna för komponenten. Dessa inställningar kan redigeras i HTML-läget, men det rekommenderas att primärt använda inställningsfönstret för komponenten. Felaktig manipulering av XML-koden kan resultera i att komponenten inte fungerar som den ska.

Exempel på XML som genereras vid infogning av en AS-komponent:


Infogade AS-komponenter genererar XML-öar i HTML-koden.

För att enklare kunna redigera och hantera sidan i HTML-läget finns det en funktion som döljer dessa XML-öar: Göm AS-källkod.
Genom att använda funktionen Göm AS-källkod göms XML-koden bort och HTML-koden blir mer överskådlig:


I HTML-läget kan AS-komponenterna döljas. Detta gör det enklare att hantera HTML-koden.

AS-komponenter används normalt i webbplatsens redigeringsformulär, presentationsmallar och andra typer av sidor som skapas av utvecklare eller administratörer. AS-komponenter används sällan av redaktörer – istället används LiveObjects; redaktörernas motsvarighet till AS-komponenter.
AS-komponenter kan inte användas i webbitorer som infogats i redigeringsformulär (sk. babytorer)
LiveObjects i Webbitorn
LiveObjects är en teknik som liknar Active Scripting, men LiveObjects kan enbart användas i webbitorer som infogats i redigeringsformulär. Man kan enkelt sammanfatta LiveObjects som redaktörernas verktyg för att skapa dynamiskt innehåll, medan Active Scripting är utvecklarnas motsvarighet.
Content Studio levereras inte med några fördefinierade LiveObjects, men det är relativt vanligt att webbplatser byggs upp med viss funktionalitet baserad på LiveObjects. Efter version 5.0 av Content Studio kan användarkontroller ibland ersätta LiveObjects, men det finns fortfarande anledningar att känna till och använda LiveObjects.

LiveObjects används för att infoga dynamiskt innehåll i redaktionellt skapad information. LiveObjects kan användas för en stor mängd ändamål – allt från att infoga dagsaktuell aktiekurs, RSS-flöden från externa webbplatser, länkar till relaterade artiklar och för att infoga funktioner såsom betygsätt sidan eller kommentera sidan. Vilka LiveObjects som finns tillgängliga för Er webbplats beror på hur den utvecklats.

För att LiveObjects ska kunna infogas i en webbitor måste komponenten var konfigurerad för att tillåta LiveObjects. Om funktionen är tillgänglig visas en knapp Infoga LiveObjects:


På samma sätt som AS-komponenter visas infogade AS-komponenter som en streckad box. Genom att dubbelklicka på LiveObjectet kan du göra inställningar och konfigurera komponenten. LiveObjects kan naturligtvis ha olika inställningsmöjligheter, eller helt sakna inställningsmöjligheter.

Egendefinierade knappar i webbitorn

I vissa fall finns det behov av att utöka funktionaliteten i webbitorer som infogas i redigeringsformulär. Ett sätt är att använda sk. egendefinierade knappar i webbitorn.

Egendefinierade knappar kan förses med valfri ikon och kan utföra olika kommandon för att bearbeta innehållet i webbitorn. Innehåll kan granskas, valideras, ersättas eller på andra sätt bearbetas. Det är upp till utvecklarna av webbplatsen att skapa de egendefinierade knapparna och den bakomliggande programkoden.