Skip to end of metadata
Go to start of metadata

När Content Studio installeras för första gången, eller efter slutförd installation, kan du när som helst välja att lägga till en ny webbplats.

På en fysisk eller virtualiserad webbserver kan Content Studio hantera flera parallella och av varandra helt oberoende webbplatser. Webbplatserna kan ligga på godtyckliga URL:er och i lagras i separata SQL-databaser.

Du kan välja mellan att installera en helt tom webbplats, återställa en säkerhetskopia av en webbplats, installera en exempelwebb eller installera en sk. Site Dump. En Site Dump är en webbplats som kopierats med ett speciellt verktyg.

Det vanligaste är att installera en tom webbplats eller att installera en Site Dump.

Under installationen får du bland annat ange namn på webbplatsen, om webbplatsen skall läggas upp som en ny webbsajt i IIS:en eller installeras som ett virtual directory.

Till höger och nedan beskrivs installationsförfarandet av Content Studio:


2) Namn på webbplats och virtuellt namn. I denna dialog anges namn på webbplatsen, IP-adress eller virtuell namn i IIS:en.


3) Val av URL till webbplats, fysisk lagring och URL till det Content Studio admin. Val av protokoll för kommunikation med Content Studio Server.


4) Aktivera eller deaktivera felsökningsläget i Content Studio och .NET. Om webbplatsen är publik och i drift rekommenderas inte att debugläge aktiveras.


6) Val av databasserver. Du kan välja att installera databasen på en lokal instans av SQL Server, eller välja en annan server på nätverket. Du behöver ha administrativa rättigheter på databasservern för att kunna genomföra installationen.


 7) Val av databasnamn och inställningar för SQL Server återställningsmetod (transaktionsmodell).


8) Val av primärt programmeringsspråk.

 


9) Bekräfta val innan databasinstallationen påbörjas


10) Databasinstallationen slutförd

 

När databasen är installerad loggar installationsprogrammet in i Content Studio med det runtimekonto som valt. Content Studio skriver därefter ned alla kataloger och filer (synkroniserar) i filsystemet baserat på informationen i databasen. När detta steg är slutfört är den nya webbplatsen installerad.

Labels
  • None