Skip to end of metadata
Go to start of metadata

I Content Studio finns ett s.k. revisionshanteringssystem. Detta innebär att varje dokument måste skickas på revision (godkännande) innan det publiceras på webbplatsen. Dokument som enbart sparas visas alltså inte automatiskt ute på webbplatsen.

Det finns dock ett undantag: om du själv har behörighet att godkänna ett dokument, samt har behörighet att kringgå revisionshanteringen, kan du publicera dokument utan att någon annan person först måste godkänna det.I revisionshanteringen ingår en Revisionsserver och en Publiceringsserver.

Varje gång du ändrar på ett godkänt dokument skapas en ny version av dokumentet. Därför kan en version av dokumentet vara publicerad på webbplatsen, samtidigt som en senare version kan finnas som ett ej ännu godkänt utkast.

När du markerar ett dokument i en dokumentlista visas information om dokumentet och dess versioner.

I dokumentinformationen visas

  • URL: visar sökvägen (URL:en) till dokumentet.
  • Filnamn: visar den fysiska sökvägen till dokumentet. Sökvägen innehåller inte webbplatsens grundläggande URL.
  • Virtuell sökväg: visar den virtuella sökvägen (läsvänliga sökvägen) till dokumentet.
  • Typ: visar dokumentets filtyp

Nedanför dokumentinformationen visas information från revisionsserver och publiceringsservern.

Revisionsserver och publiceringsserver

Information från Content Studio revisions- och publiceringsserver presenteras i ett grafiskt flöde som illustrerar hur ett dokument hanteras från att det skapas, till att det publiceras och arkiveras. Flödet kan beskriva information för två dokumentversioner samtidigt – dels de redan publicerade och godkända versionen, och dels den nya men ännu inte godkända versionen.Labels
  • None